homeเทคโนโลยีการศึกษา
personperson_add
เทคโนโลยีการศึกษา

ผู้สอน
น.ส. กชพรรณ นุ่นสังข์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1557

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology)

เป็นศาสตร์ที่ประยุกต์เอาวิชาการต่างๆ มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งเกิดจากการออกแบบการสอนตามหลักการออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design) โดยคำนึงถึงคุณลักษณะของผู้เรียน ความเหมาะสมของสื่อที่สอดคล้องกับลักษณะเนื้อหาและความสนใจของผู้เรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)