กิจกรรมแนะแนว ม.4

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนวางแผนการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย