00005555 การสอนภาษาอังกฤษ

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนกลับทางนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ