เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา ชีววิทยา รหัสวิชา ว33241 ม.6/1 -ม.6/5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1.นักเรียนมีความรู้เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

2.นักเรียนสามารถนำความรู้ทางพันธุศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้