วิชา ชีววิทยา รหัสวิชา ว33241 ม.6/1 -ม.6/5

คำอธิบายชั้นเรียน

1.นักเรียนมีความรู้เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

2.นักเรียนสามารถนำความรู้ทางพันธุศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้