วิชานาฏศิลป์สร้าวสรรค์

คำอธิบายชั้นเรียน

1. คิดประดษฐ์ท่ารำประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ได้