วิชานาฏศิลป์สร้าวสรรค์

อรุณรัตน์ ถาวรจักร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

คำอธิบายชั้นเรียน

1. คิดประดษฐ์ท่ารำประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ได้