ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มหัศจรรย์แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

นิทรา มาศวิวัฒน์

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหลากหลายทางชีวภาพมีความสำคัญของความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต จึงมีความจำเป็นต้องเรียนรู้ อย่างเข้าใจเพื่อให้มีความตระหนักในคุณค่า จะได้ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน