เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มหัศจรรย์แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาง นิทรา มาศวิวัฒน์

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

ความหลากหลายทางชีวภาพมีความสำคัญของความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต จึงมีความจำเป็นต้องเรียนรู้ อย่างเข้าใจเพื่อให้มีความตระหนักในคุณค่า จะได้ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน