สังคมศึกษา3 ส32101 5/2

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาสาระพื้นฐาน