เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทย ท32101

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เรียน 2 คาบ/สัปดาห์ เวลาเรียนร้อยละ80 คือ 36 คาบ สาระการเรียนรู้ การอ่าน การฟัง การพูด