ภาษาไทย ท32101

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียน 2 คาบ/สัปดาห์ เวลาเรียนร้อยละ80 คือ 36 คาบ สาระการเรียนรู้ การอ่าน การฟัง การพูด