การพยาบาลผู้สูงอายุ
ผู้สอน

วิลาสินี แผ้วชนะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การพยาบาลผู้สูงอายุ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15589

สถานศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

วัตถุประสงค์ในการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดในการพยาบาลผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ ทฤษฎีการสูงอายุ การประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพและการพยาบาลที่พบบ่อย การใช้ยา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.