การพยาบาลผู้สูงอายุ

คำอธิบายชั้นเรียน

วัตถุประสงค์ในการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดในการพยาบาลผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ ทฤษฎีการสูงอายุ การประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพและการพยาบาลที่พบบ่อย การใช้ยา