เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การพยาบาลผู้สูงอายุ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วัตถุประสงค์ในการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดในการพยาบาลผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ ทฤษฎีการสูงอายุ การประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพและการพยาบาลที่พบบ่อย การใช้ยา