เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การอ่านออกเสียง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เกษมสันต์ แหยมเกตุ

โรงเรียนนานาชาติเอส ซี แอล

ฝึกนักเรียนในด้านการอ่านให้มีความคล่องแคล่ว