การอ่านออกเสียง

คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกนักเรียนในด้านการอ่านให้มีความคล่องแคล่ว