การอ่านออกเสียง

เกษมสันต์ แหยมเกตุ

โรงเรียนนานาชาติเอส ซี แอล

คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกนักเรียนในด้านการอ่านให้มีความคล่องแคล่ว