ประถมศึกษาปีที่5

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถอธิบายประวัติพระเจ้ากรุงธนบุรีได้