ประถมศึกษาปีที่5

ขวัญชัย ชูช่อเกตุ

โรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถอธิบายประวัติพระเจ้ากรุงธนบุรีได้