ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ดอกไม้ ณ เมืองฝาง

โรงเรียนบ้านท่าฝาง

คำอธิบายชั้นเรียน

การสอนวิชาภาษาไทย มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ สื่อสารได้ทั้ง ภาษาพูด และภาษาเขียน นำภาษาไทยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์