เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ครู ดอกไม้ ณ เมืองฝาง

โรงเรียนบ้านท่าฝาง

การสอนวิชาภาษาไทย มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ สื่อสารได้ทั้ง ภาษาพูด และภาษาเขียน นำภาษาไทยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์