ป.1

กัลยา พลกุล

โรงเรียนบ้านท่าฝาง

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนภาษาไทย เพื่อนำไปใช้ในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น