ป.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กัลยา พลกุล

โรงเรียนบ้านท่าฝาง

การเรียนภาษาไทย เพื่อนำไปใช้ในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น