อ่านออกเขียนได้ประถมศึกษาปีที่ 1

ศริมา เสนยิ้ม

โรงเรียนบ้านไสขาม

คำอธิบายชั้นเรียน

สรา้งชาติ ด้วยการปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน