เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อ่านออกเขียนได้ประถมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศริมา เสนยิ้ม

โรงเรียนบ้านไสขาม

สรา้งชาติ ด้วยการปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน