อ่านออกเขียนได้ประถมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

สรา้งชาติ ด้วยการปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน