ค 32201

คำอธิบายชั้นเรียน

ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม เวกเตอร์