080-136 Bee Bee Class

ฐาสิณีย์ นภัสสิริวารี

โรงเรียนนานาชาติ เอส ซี แอล

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื่องจากการพูดสื่อสารในยุคปัจจุบันสำคัญมาก ดังนั้้น