อ33101

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานี้เป็นวิชาพื้นฐานระดับชั้น ม.6