ชั้นมัธยมศึษาปี่ที่ 2 ขยะที่รัก

นิทรา มาศวิวัฒน์

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ขยะ