เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับครู ปี58

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปัทมา ชั้นอินทร์งาม

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด

โครงการการพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับครูนี้ จัดขึ้นเพื่อไว้ให้คณะครูทุกท่านมีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รวมถึงเป็นสื่อกลางไว้สำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษซึ่งกันและกัน และมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ