พัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับครู ปี58

ปัทมา ชั้นอินทร์งาม

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงการการพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับครูนี้ จัดขึ้นเพื่อไว้ให้คณะครูทุกท่านมีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รวมถึงเป็นสื่อกลางไว้สำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษซึ่งกันและกัน และมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ