เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3204-2011 : วิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย สัมฤทธิ์ ทองพัฒน์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

จุดประสงค์รายวิชา

1. มีความรู้ความเข้าใจระบบการของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
2. มีทักษะในการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
3. เห็นคุณค่าในความสำคัญของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตต่อการปฏิบัติงานธุรกิจและสังคม

มาตรฐานรายวิชา

1. อธิบายมาตรฐานการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือค่าย
2. ปฏิบัติการสืบค้นข้อมูล ตลอดจนทำการรับ-ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์


คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการทำงานของอินเตอร์เน็ต ระบบเครือค่าย Protocol TCP/IP, Client-Server , DNS , SUBNet , FTP , Telnet , E-mail , WWW การติดตั้งระบบอินเตอร์ส่วนบุคคล ปฏิบัติการใช้บริการต่างๆ ใช้อินเตอร์เน็ต (ISP) ปฏิบัติการใช้อินเตอร์เน็ต

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ 3204-2011 : วิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต