การจัดการเรียนรู้

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการเรียนรู้เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกคน