เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการเรียนรู้

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ไสว ฟักขาว

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การจัดการเรียนรู้เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกคน