การจัดการเรียนรู้

ไสว ฟักขาว

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการเรียนรู้เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกคน