รายวิชาการงานพื้นฐาน โปรแกรม Small Basic M.3

คำอธิบายชั้นเรียน

การเขียนโปรแกรม Small Basic เพื่อสร้างเป็นโครงงานของนักเรียน