รายวิชาการงานพื้นฐาน โปรแกรม Small Basic M.3

ครูภิรมย์ รุ่งเรืองวณิชกุล

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง

คำอธิบายชั้นเรียน

การเขียนโปรแกรม Small Basic เพื่อสร้างเป็นโครงงานของนักเรียน