ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.5

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนเสริมในวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ชั้น ม.5/4-5/5