5/4

คำอธิบายชั้นเรียน

  1. อัตราการเกิดปฏิกิริยา
  2. สมดุลเคมี
  3. กรด-เบส