ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต ปีการศึกษา 2557

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาภาคปฏิบัติ วิชา ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 ที่อยู่ในกลุ่มของอาจารย์จิณัฐตา ศุภศรี เพือใช้ห้องเรียนนี้เป็นที่แลกเปลี่ยนแเรียนรู้และสื่อสารภายในกลุ่ค่ะ