การใช้โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี

พิมพิดา ผะอบเหล็ก

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

คำอธิบายชั้นเรียน

การคำณวณ