เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.5

จิรายุ ทองดี

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

คำอธิบายชั้นเรียน

ความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์(Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) ระบบปฏิบัติการ การจัดการข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต (Internet) การค้นหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางธุรกิจ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและอาชญากรรมทางคอม และ การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์