เลขานุการบริหาร

พิมพิดา ผะอบเหล็ก

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

คำอธิบายชั้นเรียน

เลขานุการบริหาร