เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์,Ebook ด้วยโปรแกรม Desktop Author ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กนกวรรณ เรืองแสน

โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม

เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์,Ebook ได้อย่างมีประสิทธิภาพ