การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์,Ebook ด้วยโปรแกรม Desktop Author ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กนกวรรณ เรืองแสน

โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์,Ebook ได้อย่างมีประสิทธิภาพ