เตรียมความพร้อม ชีววิทยา

สุรชัย ผิวเหลือง

โรงเรียนเมืองกระบี่

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อม