INNO 15

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน , (สังคมศึกษา และ การสอนภาษาอังกฤษ)