เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

INNO 15

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน , (สังคมศึกษา และ การสอนภาษาอังกฤษ)