ฟิสิกส์ทางการพยาบาล พ.1103

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการทางฟิสิกส์กับการประยุกต์ใช้ทางการรักษาพยาบาล