ศส.492 การศึกษาหัวข้อสนใจ

ชูศักดิ์ จันทนพศิริ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 / 2558