เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

346-431 การจัดการกับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ (Data Management and Statistical Data Analysis)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชาบังคับก่อน : 346-334 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น หรือโดยความเห็นชอบของผู้สอน ความหมายและโครงสร้างของฐานข้อมูล แบบสอบถามสำหรับประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ การเตรียมข้อมูลเพื่อการประมวลผล การทวนสอบคุณภาพของข้อมูลและการควบคุมคุณภาพ การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ