สุนทรียสนทนา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การสื่อสารอย่างสันติ เพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ปกติสุข รับฟังอย่างตั้งใจ ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ละวางการตัดสินอย่างไม่มีอคติ