Classroom Management 1/2558

คำอธิบายชั้นเรียน

ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ การประกันคุณภาพการศึกษา และความสามารถในการประสานประโยชน์ การมีภาวะผู้นำทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การบริหารจัดการชั้นเรียน การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร การติดต่อสื่อสารในองค์กรและสามารถสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ การทำงานเป็นทีม การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ การจัดทำโครงการทางวิชาการ และการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน