รัฐศาสตร์เบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นิสิตรัฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1/2559 คณะรัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์