รัฐศาสตร์เบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

นิสิตรัฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1/2559 คณะรัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์