ม.5/8 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ปีการศึกษา2558

คำอธิบายชั้นเรียน

ตัวอย่างการแก้สมการลอการิธึม