ม.5/6 คณิตศาสตร์พื้นฐาน เทอม 1 ปี 2558

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เลขยกกำลัง