เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Islamic Study M.2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาการศรัทธาและคุณลักษณะของอัลลอฮฺสุบหานะฮุวะตะอาลา ตามเตาฮีดอุลูฮียะฮฺ การสำนึกผิดจากความผิดบาป (เตาบะฮฺ) ความสัมพันธ์ของโครงสร้างอิสลาม การถือศีลอดฟัรฎู และสุนนะฮฺ การจ่ายซะกาฮฺฟิฏรฺ และคุณธรรมจริยธรรมตามแบบอย่างนบีมุฮัมมัด (ซล.) ความกล้าหาญ การอดกลั้นและการให้อภัย และการเป็นผู้มีจิตอาสา

ศึกษาประวัติความเป็นมาของมัสญิดอัล-หะรอม มัสญิดอัล-นะบะวีย์ และมัสญิดอัล-อักศอ เห็นคุณค่าและปฏิบัติการละหมาดสุนนะฮฺและญัมฮฺ-ก็อศรฺ ชีวประวัติบรรดารสูล "อุลุลอัซมียฺ" ทั้ง 5 ท่าน และคุณธรรมจริยธรรมตามแบบอย่างของนบีมุฮัมมัด (ซล.) 9 ประการ ด้านคุณธรรมเพื่อพัฒนาตน คือ ความสะอาด ความสุภาพ ความกตัญญู ด้านคุณธรรมเพื่อพัฒนางาน คือ ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ และด้านคุณธรรมเพื่อพัฒนาสังคม คือ ความสามัคคี ความมีน้ำใจ ความมีวินัย

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการสร้างนิสัย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและสามารถนำความรู้มาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

โดยใช้กระบวนการศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน เพื่อให้สามารถอ่านอัล-กุรฺอานได้ถูกต้อง มีนิสัยรักการอ่าน มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตนตามคำสอนในอัล-กุรฺอานได้อย่างถูกต้อง

การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพเป็นจริง ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนด