ภาษาอังกฤษ ม1 บทสนทนาในชีวิตประจำวัน

คำอธิบายชั้นเรียน

สามารถสนทนาในชีวิตประจำวันได้โดยใช้ภาษาอังกฤษ