ภาษาอังกฤษ ม1 บทสนทนาในชีวิตประจำวัน

นางสาววธิดา เบ็ญจทรัพย์

โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

สามารถสนทนาในชีวิตประจำวันได้โดยใช้ภาษาอังกฤษ