ฟิสิกส์พื้นฐาน


ผู้สอน
นางสาว เด่นดาว ทะนันชัย
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ฟิสิกส์พื้นฐาน

รหัสวิชา
158

สถานศึกษา
โรงเรียนเถินวิทยา

คำอธิบายวิชา

1. ความรู้

                            -  การกำหนดจุดอ้างอิงและตำแหน่งของวัตถุ คือ การระบุว่าวัตถุที่พิจารณามีที่ตั้ง
อยู่ที่ใดโดยกำหนดจุดอ้างอิงและทิศทางของวัตถุเปรียบเทียบกับจุดอ้างอิงนั้น

                            -  ระยะทาง คือ ระยะที่วัดตามแนวการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เคลื่อนที่ได้ทั้งหมด
เป็นปริมาณสเกลาร์ มีหน่วยเป็นเมตร

                            -  การกระจัด คือ ระยะห่างระหว่างตำแหน่งเริ่มต้น และตำแหน่งสุดท้ายตามแนว-เส้นตรง มีทิศจากตำแหน่งเริ่มต้นไปยังตำแหน่งสุดท้ายเสมอ เป็นปริมาณเวกเตอร์ มีหน่วยเป็นเมตร

                            -  อัตราเร็ว คือ ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลา เป็นปริมาณสเกลาร์
มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที

                            -  ความเร็ว คือ การกระจัดของวัตถุในหนึ่งหน่วยเวลา เป็นปริมาณเวกเตอร์
มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที

                            -  ความเร่ง คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร็วในหนึ่งหน่วยเวลา

เป็นปริมาณเวกเตอร์ มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสอง

                            -  การเคลื่อนที่แนวตรง เป็นการเคลื่อนที่ในแนวราบหรือแนวดิ่ง ที่มีการกระจัด ความเร็ว และความเร่งอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน โดยความเร่งของวัตถุหาได้จากความเร็วที่-เปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลา

                            -  การเคลื่อนที่วิถีโค้ง หรือแบบโพรเจกไทล์ เป็นการเคลื่อนที่ที่มีความเร็วในแนวราบและความเร่งในแนวดิ่งคงตัว สามารถนำไปใช้ประโยชน์ เช่น การเล่นเทนนิส บาสเกตบอล เป็นต้น

                            -  การเคลื่อนที่แบบวงกลม เป็นการเคลื่อนที่ที่มีความเร็วในแนวเส้นสัมผัสวงกลม
ตั้งฉากกับแรงในทิศเข้าสู่ศูนย์กลาง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ เช่น การวิ่งทางโค้งของรถยนต์

ให้ปลอดภัย เป็นต้น

                            -  การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย เป็นการเคลื่อนที่กลับไปกลับมา โดยทิศของการกระจัดตรงข้ามกับทิศของความเร่ง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างนาฬิกาแบบลูกตุ้ม เป็นต้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books