home์NP ปี 1 (รหัส 54)
person
์NP ปี 1 (รหัส 54)

ผู้สอน
นาง วรรณา นิลพัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
์NP ปี 1 (รหัส 54)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1580

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)