์NP ปี 1 (รหัส 54)

คำอธิบายชั้นเรียน

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน