Gifted M.1/1

คำอธิบายชั้นเรียน

Gifted M.1 คือห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา