คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2-1

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้เป็นการเปิดชั้นเรียนของนักเรียนชั้น ม.2