เทคโนโลยีสารสนเทศ 1(ห้องเรียนครูนุช)

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4