เทคโนโลยีสารสนเทศ 1(ห้องเรียนครูนุช)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4