์NUR-221 (การพยบ.เรื้อรัง)

คำอธิบายชั้นเรียน

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2554

รูปแบบการเรียน PBL