เทคโนโลยีสารสนเทศ1 (ครูลัดดา)

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1