การบัญชีกับคอมพิวเตอร์

ศรินทิพย์ หนูชัยแก้ว

วิทยาลัยอาาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับชั้น ปวช.3/1 สาขางานบัญชี