ชั้น ม.1/7

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 7 โรงเรียนอุตรดิตถ์

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554